Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt.

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö 18 men låter även Reggio Emilia andan ligga till grund för vår verksamhet med Era barn. Detta innebär att vi låter barnens tankar, funderingar, intressen och mognad genomsyra vår verksamhet. Genom att vi dokumenterar mycket synliggör vi vår verksamhet för oss pedagoger, barnen och Er föräldrar. Utifrån dokumentationerna kan vi lättare följa barnens utveckling, tankar och idéer.

 

"Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära skall utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten." Lpfö 18

 

God föräldrakontakt ligger till grund för en utvecklande förskola, där en viktig målsättning är att Ni känner ER trygga och välkomna hos oss.

 

"Förskolans ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen.." Lpfö 18

 

Vår förskola består av tre avdelningar, Rumpnissarna, Trollen och Vättarna. Grundstommen är tre pedagoger per avdelning samt en person i kök och städ som även fungerar som resurs och tillgång ör barn och pedagoger i arbetet med barnen.

 

Vi strävar efter att ha en lättillgänglig och föränderlig miljö som anpassas efter barnens behov och intressen. Vi tror på en tillåtande miljö, där barnen får möjlighet att prova sig fram för att på så vis utvecklas till en självständig person. Hos oss är processen det viktiga - inte resultatet.